Skip to content

Đặng Thị Mai Trang

Đặng Thị Mai Trang: Bà Đặng Thị Mai Trang là một chuyên gia tư vấn du học Đức và là giám đốc một công ty tư vấn giáo dục hàng đầu tại Việt Nam. Bà đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này và đã giúp đỡ nhiều sinh viên Việt Nam thành công trong việc du học Đức.

25분만에 끝내는 인공지능 기초와 활용 및 사례 (ㄹㅇ블루오션)

텐서 플로우 활용 사례: 인공지능 기술 발전을 이끄는 프로그램

텐서플로우(TensorFlow)는 구글에서 개발한 오픈소스 기계학습 라이브러리로, 대규모 수치 연산을 수행하는데 사용됩니다. 텐서플로우는 강력한 툴로서 기계학습 및 딥러닝 프로젝트를 위한 활용 사례가 많습니다. 이번 기사에서는 텐서플로우… Read More »텐서 플로우 활용 사례: 인공지능 기술 발전을 이끄는 프로그램